week10

         

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม ความจริง
ขั้นเตรียม : กำกับสติโดยการขยับปลายนิ้วมือตามคำพูดของครู และทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :  ครูให้นักเรียนแต่ละคนมองไปรอบๆตัวของตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวเราในตอนนี้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งใดมีอยู่จริงบ้าง (ไม่ปรุงแต่ง  ไม่มีใครบอกว่ามันคือสิ่งนี้ )?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนวาดและเขียนบรรยายสิ่งที่คิดว่ามีอยู่จริงลงในกระดาษ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
 - สิ่งต่างๆรอบตัว
- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
-  สติจ่อกับตัวเอง
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล
    - กางแขนทั้ง ข้างออกแล้วยืนไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 - 5
    - มือทั้ง ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
    - หมุนคอ  5 ครั้ง
    - สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- คุณคุณครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ 2  ท่าภูเขา
ท่าที่  ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4  ท่าเก้าอี้ ขา
ท่าที่ 5  เก้าอี้  1  ขา
ท่าที่ 6  ท่าจระเข้
ท่าที่ 7  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- ฝึกสมาธิ
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- จินตนาการ
แกะสลักใบไม้
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)ขั้นกิจกรรม :
คุณครูนำภาพแกะสลักใบไม้มาให้นักเรียนดู จากนั้นคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณครูให้นักเรียนเลือกเก็บใบไม้ที่เป็นใบไม้สด   คนละ  1 ใบ  จากนั้นคุณครูส่งมีดแกะสลักให้คนละ  1 ด้าม ขณะทีส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความนอบน้อม
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้านักเรียนจะแกะสลักใบไม้ นักเรียนจะแกะเป็นรูปอะไรเพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลายหรือรูปที่นักเรียนจะแกะ
- นักเรียนลงมือมือแกะสลักใบไม้
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับใบไม้ที่แกะสลัก จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าใบไม้แกะสลักถ้าเปรียบกับตัวเราจะเปรียบเป็นอะไรเพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บใบไม้ต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครูขณะที่ส่งนักเรียนไว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณครูEmpower ชื่นชม ขอบคุณเรื่องราวที่มีความหมาย  ขอบคุณภาพแกะสลัก,ขอบคุณกันและกัน

- ภาพตัวอย่าง
- ใบไม้
- มีดแกะสลัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- ฝึกสมาธิ
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- ใคร่ครวญ
เรื่องเล่าของฉันที่ประทับใจ
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่าจีบ  แอล สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่ากำ แบ   10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1  แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- คุณครูเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ประทับใจที่สุดในชีวิตเล่าให้นักเรียนฟัง
- เมื่อเล่าจบ คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร  นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเลือกเรื่องเล่าได้ของตัวเอง เรื่องที่ประทับใจนักเรียนจะเลือกเรื่องอะไร เพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จากนั้นคุณครูให้นักเรียนเขียนเรื่องเล่าของตัวเองลงในกระดาษ A 4
- ระหว่างที่นักเรียนเขียนเรื่องราวที่ประทับใจคุณครูEmpower ขอบคุณความตั้งใจที่ถ่ายเรื่องราว
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ประทับใจ
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู ขณะที่ส่นักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณครู Empower ชื่นชม  ขอบคุณเรื่องเล่า  ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
นาฬิกาสื่อความหมาย
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่าจีบ  แอล สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าสัมผัสอวัยวะ  ตามคำบอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำนาฬิกามาวางข้างหน้าครูจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณครูนำเอานาฬิกาให้นักเรียนดูนักเรียนทุกคนได้สัมพัสนาฬิกา  จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นนาฬิกาแล้วคิดถึงอะไร
- คุณครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างมีความหมาย คุณครู Empower ขณะที่นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราว
- คุณครูแจกกระดาษ ครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละแผ่น ขณะที่นักเรียนส่งรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นาฬิกามันเกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จของเราอย่างไร
- นักเรียนเขียนเรื่องราวของนาฬิกาที่เกี่ยวกับความสำเร็จ
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณครู Empower ชื่นชม  ขอบคุณนาฬิกา ขอบคุณเรื่องราว  ขอบคุณกันและกัน
- นาฬิกา
- เพลงสปา


    ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
 

ขั้นกิจกรรม
 

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น