Week2

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ถามสัมผัสสิ่งมีชีวิต
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าแตะอวัยวะในร่างกาย  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูสนทนากับนักเรียนต้นไม้ทุกต้นมีชีวิตมี มีความรู้สึกสังเกตได้จากลักษณะของต้น ใบ กิ่ง
- คุณคุณครูนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกัน เช่นเมื่ออกจากวงจะไม่คุยกับใคร และจะใช้เวลาในการอยู่กับต้นไม้ที่ตนเองเลือกเท่านั้น
- คุณคุณครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่น ขณะที่ส่งกระดาษนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- คุณครูให้นักเรียนเลือกต้นไม้ที่คิดว่าตัวเองสามารถอยู่ต้นไม้นั้นได้
- คุณครูให้เวลาคนละ 10 นาทีในการไปรับความรู้สึกกับต้นไม้ต้นนั้น
- นักเรียนกลับมาที่วงกลมรับรู้ที่ความรู้สึกของตัวเอง
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนรู้สึกอย่างไร ทำไมถึงเลือกต้นไม้ตนนั้น   ต้นไม้ต้นนั้นเหมือนหรือแตกต่างกับตัวเราอย่างไรเพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในวันนี้
- คุณคุณครูนักเรียนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่า,ขอบคุณกันและกัน
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- ฝึกสมาธิ
- เสริมสร้างบุคลิก ภาพที่ดี
- เห็นความสัมพันธ์ของร่างกาย
รำกระบอง
ขั้นเตรียม :
-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 - 5ครั้ง 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน
นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง
- คุณคุณครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ ดังนี้

stick07
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณ นาที
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอคุณไม้กระบอง ขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณกันและกัน
- ไม้กระบอง
- เพลงสปา
พุธ

- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ชื่อกิจกรรม :  คุณค่า  หรือมูลค่า ต่างกันอย่างไร
ขั้นเตรียม : ทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :   ครู วาง ปากกา 1 แท่ง และเงิน 100 บาท ไว้ที่กลางวง
- ครูเล่าเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ให้นักเรียนฟังพร้อมให้นักเรียนเลือกว่าจะเลือกสิ่งได้  ระหว่างปากกา  กับเงิน
   เหตุการณ์ที่ 1 หากตอนนี้เราต้องซื้ออาหารเพื่อนำมารับประทานกับเพื่อนๆ  เราจะเลือกอะไร เพราะอะไร
   เหตุการณ์ที่ 2 และถ้าตอนนี้ครูให้พี่แต่ละเขียนความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  เราจะเลือกอะไร  เพราะอะไร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า 2 เหตุการณ์นี้แตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไร?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
- ปากกา 1 แท่ง
- เงิน 100 บาท
- เหตุการณ์
- กระดาษ
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
เรื่องเล่าจากประสบการณ์
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าแตะอวัยวะในร่างกาย  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ส่งไปทางซ้ายมือ และขวามือ  (รับไหว้ขณะส่งกระดาษอย่างนอบน้อม)
- คุณครูเล่าเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่มีจิตาสาชอบช่วยเหลือคนอื่น
- เมื่อเล่าจบ คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าบุคคลในเรื่องเล่านี้เป็นคนแบบใด ถ้านักเรียนมีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อสังคมนักเรียนจะทำอะไร
 - นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวลงในกระดาษ
- คุณครู Empower ระหว่างที่นักเรียนทำงาน
- คุณครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากิจกรรมในวันนี้
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนเก็บกระดาษภาพอนาคตตัวเองต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู
ขั้นจบ :
- ขอบคุณเรื่องเล่าของนักเรียนที่มีความหมาย
- ขอบคุณเรื่องเล่าของเด็กชาย
- ขอบคุณกันและกัน
 - เรื่องเล่า
- กระดาษ
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
เห็ดสื่อเรื่องราว
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำเห็ดมาวางไว้กลางวงกลมจากนั้นคุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
- คุณคุณครูแจกกระดาษ ครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละแผ่น ขณะส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม เห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร เราเห็นเห็ดแล้วเราเชื่อมโยงถึงอะไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนเขียนเชื่อมโยงเห็ดกับสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเรา คุณคุณครู Empower ขณะที่นักเรียนถ่ายบทอดเรื่องราว
- คุณคุณครู นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษ ต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครูขณะส่งกระดาษกลับนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ชื่นชม ขอบคุณเห็ด  ขอบคุณเรื่องราว ขอบคุณกันและกัน
- เห็ด
- กระดาษ
- เพลงสปา

  ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ

ขั้นกิจกรรม
  

ขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น