Week7

       

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
ใคร่ครวญ /มุมมองการคิด
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
กิจกรรมความรู้สึกในตอนนี้
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษครึ่ง  A   4 ให้นักเรียนคนละ  1  แผ่น ในขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ในตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร อะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ เพราะเหตุใด
- นักเรียนเขียนความรู้สึกและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้น
- ครู นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่า,ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ(รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
- เสริมสร้างบุคลิก ภาพที่ดี
- เห็นความสัมพันธ์ของร่างกาย
รำกระบอง

ขั้นเตรียม :

-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม

- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 - 5 ครั้ง 

ขั้นกิจกรรม :

 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน

- นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง

- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง

- คุณคุณครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ ดังนี้


stick07
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณ 2 นาที

ขั้นจบ :

คุณคุณครู Empower ขอคุณไม้กระบอง ขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณกันและกัน

- ไม้กระบอง
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- สมาธิ
- สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ดลตรีดลใจ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม/คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษ A4  ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1แผ่น ขณะส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงให้นักเรียนฟังจากนั้น คุณคุณครูให้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณคุณครูแนะนำบทเพลงราเพื่อมวลชน และนำเนื้อเพลงมาวางไว้ข้างๆ ตัวคุณคุณครูพอที่นักเรียนจะมองเห็น คุณคุณครูพานักเรียนร้องเพลงก่อน 1 รอบ
- คุณคุณครู นักเรียนช่วยกันร้องเพลงรเพื่อมวลชน
- เมื่อเพลงจบ คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้แต่งอยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการของตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่นเรื่องราว  การ์ตูนช่อง  ภาพวาด
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนชิ้นงานซึ่งกันและกัน ขณะที่แลกเปลี่ยนคุณคุณครู Empower นักเรียนที่ถ่ายทอดและนักเรียนที่รับฟังเรื่องของเพื่อน
-  นักเรียนเก็บชิ้นงานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณคุณครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณคุณครูนักเรียนส่งกำลังใจโดยการจับมือเพื่อนต่อกัน ขอบคุณบทเพลง  ขอบคุณเรื่องราวที่ถ่ายทอด ขอบคุณกันและกัน

- กีตาร์
-  เนื้อเพลง
- เพลงสปา

พฤหัสบดี

- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
-รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
กิจกรรมอ่านเรื่องเดียวได้หลายเรื่อง
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ  1 แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- ครูแจกหนังสือให้นักเรียนคนละเล่มที่แตกต่างกันเป็นหนังสื่อเกี่ยวกับวรรณะกรรมต่างประเทศ  วรรณกรรมในไทย  หนังสือให้ข้อคิด บทความ เป็นต้น
- ครูให้เวลาคนละ 10 นาที นักเรียนเลือกมุมให้กับตนเองในการอ่านหนังสือที่ตนเองได้รับ
- ครูให้นักเรียนแต่คนได้สรุปสิ่งที่ตนเองอ่านไปในเวลา 10 นาที  หรือวาดภาพประกอบที่สื่อถึงเรื่องที่ตนเองได้อ่าน
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองได้อ่าน ขณะที่นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวครู Empower นักเรียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวและนักเรียนที่ตั้งใจฟังเพื่อนถ่ายทอดเรื่องราว
- นักเรียนส่งกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู ขณะที่ส่งกระดาษนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครูEmpower ด้วยการขอบคุณเรื่องเล่า ,ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
- กระดาษ
ศุกร์

- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : ตาสัมผัส กลิ่นสัมผัส กลิ่นสัมผัส
ขั้นเตรียม: นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำกล่องบรรจุสิ่งของ 3 กล่อง มาว่างไว้ด้านหน้า  ประกอบด้วย
กล่องที่ 1 รถของเล่นขนาดเล็ก ทายาหม่อง
กล่องที่ 2 ลูกเทนนิส  ฉีดน้ำหอม
กล่องที่ กล่องกระดาษ ถูกป้ายด้วยยาสีฟัน
- ครูแจกปากกาและกระดาษ ขนาดครึ่ง A4ที่ถูกขีด
แบ่งออกเป็นสามส่วน ให้นักเรียนแต่ละคน
- ครูให้นักเรียนแต่ละคน ดมกลิ่ม สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่อง ทั้ง 3 กล่อง  พร้อมวาดภาพสิ่งนั้นลงในกระดาษช่องที่ 1
- ครูให้นักเรียนแต่ละคน ใช้มือสัมผัส สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่อง ทั้ง 3 กล่อง  พร้อมวาดภาพสิ่งนั้นลงในกระดาษช่องที่ 2
- ครูให้นักเรียนแต่ละคน เปิดดู สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่อง ทั้ง 3 กล่อง  พร้อมวาดภาพสิ่งนั้นลงในกระดาษช่องที่ 3
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ภาพที่เกิดขึ้นจากการวาดเป็นอย่างไร เพราะอะไรจึงเกิดภาพนั้น?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  และรู้สึกอย่างไร?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
กล่องที่ 1 รถของเล่นขนาดเล็ก ทายาหม่อง
กล่องที่ 2 ลูกเทนนิส  ฉีดน้ำหอม
กล่องที่ กล่องกระดาษ ถูกป้ายด้วยยาสีฟัน
- กระดาษ
- ปากกา
ประมวลภาพกิจกรรม
ขั้นนำ

ขั้นกิจกรรม
 

ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น