week6

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นนำ มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเปิดคลิป “เต้นบัลเล่(นักเต้นพิการ ผู้ชาขาขาด ผู้หญิงแขนขาด)
- ร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เห็น ความรูสึกที่เกิดขึ้น เชื่อมโยงกับตนเอง
ขั้นจบ :
ขอบคุณร่างกาย ,ขอบคุณกันและกัน
- คลิป “เต้นบัลเล่
- บรรยากาศรอบๆ
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
ครูนำท่ากายบริการ เพื่อหยืดหยุ่นร่างกาย
ขั้นจบ :
ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
พุธ
ดลตรี ศิลปะ
- รู้ตัว
- การแบ่งปัน ความรู้สึกและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ขั้นนำ :
รับรู้ลมหายใจของตนเอง อยู่กับปัจจุบัน
ร้องเพลงหมู่บ้านพลัม ( เพลง )
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่น
เวียนกระดาษเพื่อเขียนขอบคุณ – ขอโทษเพื่อน
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลง สุขทุกที
พฤหัสบดี

- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : กระจกเงา
ขั้นเตรียม: นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำกระจกใส ( บานใหญ่ ) มาวางไว้ด้านใดด้านหนึ่งของวง
- ครูให้นักเรียนแต่ละคน ผลัดเปลี่ยนกันไปยืน หน้ากระจก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  
     เราเห็นอะไรในกระจกจริง ๆ ?     
      กระจกสะท้อนอะไรจากตัวเราบ้าง?
- นักเรียนคิดใคร่ครวญและถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองถ่ายทอด
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
- กระจก
- กระดาษ / ปากกา
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การฟังอย่างมีสติ เห็นความเชื่อมโยงและคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว

ขั้นนำ :
สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้โจทย์ ไปรับฟังเสียงจากธรรมชาติที่ครูกำหนดให้ (กอไผ่  ไก่  เป็ด  ใส้เดือน เป็นต้น)
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ธรรมชาติบอกกับเราและเขียนความรู้สึกในขณะที่ไปรับฟัง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สึก และสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา

                                                                                    
                                                                                        ประมวลภาพกิจกรรม
ขั้นนำ
 

ขั้นกิจกรรม

ขั้นสรุป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น