week5

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ถามสัมผัสสิ่งมีชีวิต
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าแตะอวัยวะในร่างกาย  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูสนทนากับนักเรียนต้นไม้ทุกต้นมีชีวิตมี มีความรู้สึกสังเกตได้จากลักษณะของต้น ใบ กิ่ง
- คุณคุณครูนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกัน เช่นเมื่ออกจากวงจะไม่คุยกับใคร และจะใช้เวลาในการอยู่กับต้นไม้ที่ตนเองเลือกเท่านั้น
- คุณคุณครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่น ขณะที่ส่งกระดาษนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- คุณครูให้นักเรียนเลือกต้นไม้ที่คิดว่าตัวเองสามารถอยู่ต้นไม้นั้นได้
- คุณครูให้เวลาคนละ 10 นาทีในการไปรับความรู้สึกกับต้นไม้ต้นนั้น
- นักเรียนกลับมาที่วงกลมรับรู้ที่ความรู้สึกของตัวเอง
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนรู้สึกอย่างไร ทำไมถึงเลือกต้นไม้ตนนั้น   ต้นไม้ต้นนั้นเหมือนหรือแตกต่างกับตัวเราอย่างไรเพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในวันนี้
- คุณคุณครูนักเรียนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่า,ขอบคุณกันและกัน
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- ฝึกสมาธิ
- เสริมสร้างบุคลิก ภาพที่ดี
- เห็นความสัมพันธ์ของร่างกาย
รำกระบอง
ขั้นเตรียม :
-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 - ครั้ง 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน
นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง
- คุณคุณครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ ดังนี้

stick07
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณ นาที
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอคุณไม้กระบอง ขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณกันและกัน
- ไม้กระบอง
- เพลงสปา
พุธ

- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : ความงามทางกาย
ขั้นเตรียม : กำหนดลมหายใจ 5 ลมหายใจ แตะตามคำสั่งและทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำภาพหญิงสาว  ชายหนุ่ม และเด็ก  ที่แต่งตัวอย่างสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนดูที่ละรูป
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนนักเกตเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร ?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูแจกกระดาษ ขนาดเล็กให้นักเรียน เขียน สิ่งที่รู้สึก (1 แผ่น ต่อ 1 ความรู้สึก)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่คำต่างๆ ที่กลางวงกลม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงรู้สึกต่อภาพที่เห็นได้มากมาย หลากหลายความรู้สึก?“
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งที่มองเห็น ความงดงาม ความแตกต่างๆในภาพแต่ละภาพแท้จริงแล้ว  มีอยู่จริงหรือไม่เพราะเหตุใด?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นถ่ายทอดความรู้สึกตามจินตนาการ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน

- ภาพหญิงสาว  ชายหนุ่ม  ที่แต่งตัวสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ
- กระดาษ ขนาด
เล็ก
- ดินสอหรือปากกา
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
เรื่องเล่าจากประสบการณ์
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าแตะอวัยวะในร่างกาย  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1  แผ่น ส่งไปทางซ้ายมือ และขวามือ  (รับไหว้ขณะส่งกระดาษอย่างนอบน้อม)
- คุณครูเล่าเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่มีจิตาสาชอบช่วยเหลือคนอื่น
- เมื่อเล่าจบ คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าบุคคลในเรื่องเล่านี้เป็นคนแบบใด ถ้านักเรียนมีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อสังคมนักเรียนจะทำอะไร
 - นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวลงในกระดาษ
- คุณครู Empower ระหว่างที่นักเรียนทำงาน
- คุณครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากิจกรรมในวันนี้
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนเก็บกระดาษภาพอนาคตตัวเองต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู
ขั้นจบ :
- ขอบคุณเรื่องเล่าของนักเรียนที่มีความหมาย
- ขอบคุณเรื่องเล่าของเด็กชาย
- ขอบคุณกันและกัน
 - เรื่องเล่า
- กระดาษ
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
เห็ดสื่อเรื่องราว
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำเห็ดมาวางไว้กลางวงกลมจากนั้นคุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- คุณคุณครูแจกกระดาษ ครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละแผ่น ขณะส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม เห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร เราเห็นเห็ดแล้วเราเชื่อมโยงถึงอะไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนเขียนเชื่อมโยงเห็ดกับสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเรา คุณคุณครู Empower ขณะที่นักเรียนถ่ายบทอดเรื่องราว
- คุณคุณครู นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษ ต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครูขณะส่งกระดาษกลับนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ชื่นชม ขอบคุณเห็ด  ขอบคุณเรื่องราว ขอบคุณกันและกัน
- เห็ด
- กระดาษ
- เพลงสปา

 ประมวลภาพกิจกรรม
ขั้นนำ

ขั้นกิจกรรมขั้นสรุป

                         


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น